NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – NASTAVNIK KOREPETITOR

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – NASTAVNIK KOREPETITOR

NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena za rodiljni dopust


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Uz prijavu kandidat prilažu životopis i preslike:
– dokaza o stručnoj spremi
– domovnice
– potvrde HZMO o stečenom radnom stažu
– uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
(Natječaj objavljen: 01. lipnja 2015. godine)