ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg  9

Klasa: 601-01/16-01/05

Urbroj: 251-99-03-16-23

Zagreb, 13. travnja 2016. godine

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI

sa  31. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet,

održane  u srijedu, 13. travnja 2016. godine  u 12.00 sati

Zagreb, Ilirski trg 9

 

Prisutni članovi Školskog odbora:

KRUNOSLAV KRALJ, predsjednik, IGOR SEDMAKOV, VESNA PERAK, DUBRAVKA DUJMOVIĆ, SNJEŽANA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ, IVANA RORA

odsutna: MIRJANA STEPIĆ – ispričana

Ostali prisutni: LIDIJA TREŠĆEC – BOBETKO, ravnateljica

Zapisničar: VESNA PERAK

 

Gospodin Krunoslav Kralj,  predsjednik, otvara 31. sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

 

D n e v n i    r e d :

 

 1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice
 2. Suglasnost na odluke o zasnivanju radnog odnosa
 3. Utvrđivanje prijedloga odluke o visini paricipacije

za školsku godinu 2016./2017.

 1. Utvrđivanje prijedloga odluke o cijeni obrazovanja

za školsku godinu 2016./2017.

 1. Zamolbe za oslobođenjem od participacije
 2. Informacija o postupku utvrđivanja prava vlasništva na

nekretnini, Zagreb, Ilirski trg 9

 1. Preseljenje Škole za klasični balet na novu lokaciju
 2. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

AD 1.

O d l u k a :

 

Potvrđuju se odluke i zaključci sa  sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet održane 28.  siječnja 2016. godine.

 

AD 2.

O d l u k a :

 

 1. Na osnovu članka 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10., 105/10 – isp., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14 ) daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa i zaključenje ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme od 16. travnja 2016. godine do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, između Škole za klasični balet i

– Alle Čorak, VSS, prof. crkvene glazbe na poslovima nastavnik korepetitor i nastavnik glazbeno-teoretskih predmeta

 1. Na osnovu članka 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10., 105/10 – isp., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14 ) daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa i zaključenje ugovora o radu na određeno, nepuno radno vrijeme  – 20 sati tjedno  od 21. travnja 2016. godine do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, između Škole za klasični balet i

– Tomislava Parmaća, SSS, glazbenik klavirist, na poslovima nastavnik korepetitor.

 

III. Prihvaća se informacija o   zaključenju  ugovora o djelu  od 17.  travnja do 30. lipnja 2016. godine  za nepuno radno vrijeme, između Škole za klasični balet, Zagreb i  slijedećih radnika:

 

 1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA
TINA VRTAR STIPIĆ, VŠS, pedagog klasičnog baleta 10 sati
NATAŠA SEDMAKOV, SSS, plesač klasičnog baleta 12 sati
SPOMENKA ŠPAREMBLEK, VSS, plesač klasičnog baleta 24 sata
LYDIA MILA MILOVAC, SSS, plesač klasičnog baleta 4 sata
BOJANA SUNTEŠIĆ, SSS, plesač klasičnog baleta 10 sati
 1. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA
TINA VRTAR STIPIĆ, VŠS, pedagog klasičnog baleta 8 sati
 • NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE
LYDIA MILA MILOVAC, SSS, plesač klasičnog baleta 4 sata
NATAŠA SEDMAKOV, SSS, plesač klasičnog baleta 2 sata
 1. NASTAVNIK KLASIČNE PODRŠKE
LEONARD JAKOVINA VŠS, pedagog klasičnog baleta 5 sati
 1. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA
MOJMIR GOLEMAC, SSS, plesač narodnih plesova 18 sati
 1. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA
dr.sci. IVA NIEMČIĆ, VSS, doktor znanosti 4 sata

VII.        NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE

IVAN IVANČAN, SSS, plesač narodnih plesova 1 sat

 

AD  3.

O d l u k a :

 

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11) Školski odbor  Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, na 19. sjednici održanoj  13. travnja 2016. godine  donio je

 

ODLUKU O IZNOSU PARTICIPACIJE

za školsku godinu 2016./2017.

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Škole za klasični balet  u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju za školsku godinu 2016./2017.

 

 

Članak 2.

 

Participacija roditelja/skrbnika učenika osnovne i srednje škole iznosi 1400,00 kuna.

 

Članak 3.

 

Participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju Školu za klasični balet iznosi 750,00 kn.

Participacija roditelja/skrbnika iznosi 100,00 kuna za:

–  treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju školu

–  učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobra-zovni program u Školi za klasični balet

–  učenika korisnika socijalne skrbi

–  učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata

– učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog  razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

 

Članak 4.

 

Participacija  utvrđena u člancima 2. i 3. ove Odluke plaća se u 11 mjesečnih obroka, prvi obrok od 100,00 kuna pri upisu, te ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.

Članak 5.

 

Participacija roditelja/skrbnika polaznika plesnog obrazovnog programa za djecu predškolskog uzrasta iznosi 1.540,00 kuna.

 

Članak 6.

 

Participacija utvrđena u članku  5. ove Odluke plaća se u 9 mjesečnih obroka, prvi obrok od 100,00 kuna pri upisu, te ostatak u 8 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka donosi se uz suglasnost Osnivača, a  stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti.
AD 4.

O d l u k a :

 

Na temelju članka 3. stavka 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine 49/15) i članka 56. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01- pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13, 2/15), Školski odbor  Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, na sjednici održanoj  13.  travnja 2016. godine  donio je

 

 

 

 

 

ODLUKU O GODIŠNJIM TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA ZA REDOVITE UČENIKE STRANE DRŽAVLJANE IZ ZEMALJA IZVAN EUROPSKE UNIJE

za školsku godinu 2016./2017.

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se troškovi školovanja u školskoj godini 2016./2017. u Školi za klasični balet za redovne učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, koji  ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje plaćanja troškova školovanja.

 

Članak 2.

 

Godišnji troškovi školovanja za redovne učenike  srednje škole  iz točke 1. ove Odluke, iznose 6.100,00 kuna za školsku godinu 2016./2017.

 

Članak 3.

 

Troškovi školovanja  utvrđeni u točki 2. ove Odluke plaćaju se u 11 mjesečnih obroka: prvi obrok od 100,00 kuna pri upisu, te ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka donosi se uz suglasnost Osnivača, a  stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti.

 

AD 5.

O d l u k a :

 

Oslobađaju se plaćanja  participacije za  prosinac 2015. godine  u visini 180,00 kuna:

 1. Zvonimir Klaić, polaznik Pripremnog programa klasičnog baleta
 2. Laura Kovačić, polaznica Pripremnog programa klasičnog baleta
 3. Lara Hindić, polaznica predškolskog Programa B.

 

AD 6.

 

Gospođa Lidija Trešćec – Bobetko navodi da je već izvijestila članove Školskog odbora o sporu koji se vodi između Republike Hrvatske i Grada Zagreba radi utvrđivanja vlasništva na zgradi škole. Mislili smo da je zgrada vlasništvo Grada Zagreba. Međutim, 2014. godine Republika Hrvatska je pokrenula postupak za utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini. Održano je nekoliko ročišta, kojima je nazočila i ravnateljica, kao predstavnica korisnika zgrade. Nakon završetka postupka, očitovanja stranaka i prikupljanja dokumentacije, Gradski ured za imovinsko – pravne poslove i imovinu grada donio je rješenje, kojim odbija zahtjev RH za utvrđivanjem vlasništva na zgradi Ilirski trg 9. RH je uložila žalbu, tako da je u tijeku drugostupanjski postupak, koji će se voditi pred Ministarstvom pravosuđa.

Školi, kao korisniku prostora, upućena je žalba RH s pozivom na očitovanje.

U žalbi RH stoji:

„ Predmetna nekretnina je temeljem rješenja Gradske eksproprijacione komisije u Zagrebu, od 10. veljače 1951. g. upisana kao općenarodna imovina, čime je zapravo nacionalizirana ex lege, sukladno odredbi Zakona o nacionalizaciji, prema kojem sve najamne poslovne prostorije i najamne stambene zgrade i građevinska zemljišta s datumom 26. prosinca 1958.g. prelaze u društveno vlasništvo, bez obzira da li je rješenje o tome doneseno ili ne.

Temeljem navedenog ponovo je razvidan osnov RH za utvrđivanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini.“

Odgovor na pitanje vlasništva dati će pravni stručnjaci.

Na jednom od ročišta odvjetnica, zastupnica RH rekla je ravnateljici da, ukoliko je zgrada vlasništvo RH, u njoj škola neće ostati, jer je lokacija atraktivna, te  će sigurno biti prenamijenjena. A ako će škola i moći ostati u tom prostoru još neko vrijeme, vjerojatno će morati plaćati ekonomsku najamninu.

 

AD 7.

a)

Gospođa Lidija Trešćec – Bobetko navodi da je skupina roditelja, potpisani kao”predstavnici roditelja djece polaznika Škole za klasični balet” 11. ožujka uputila  pismo  protivljenja preseljenju  Škole u Gračane. Pismo pod naslovom  “Protivljenje preseljenju Škole za klasični balet u Gračansku cestu” upućeno je na razne adrese: gradonačelniku, Gradskom uredu za obrazovanje, HNK, HUPBU, članovima Gradske skupštine, ali ne i Školi za klasični balet, ni Vijeću roditelja, koje je legitimni predstavnik roditelja učenika škole.

Na oglasnoj ploči Škole u Gundulićevoj ulici izvješen je plakat – opet anonimnih roditelja, kojim se od učenika, roditelja i nastavnika traži mišljenje o preseljenju škole s pozivom da anonimno iskažu svoje mišljenje o preseljenju. Obraćanje učenicima je protuzakonito, jer se radi o maloljetnim osobama koje zastupaju roditelji.

Pismo je poslano i medijima (Jutarnji i Večernji list), te je  uslijedila huškačka hajka  protiv donošenja odluke o zakupu objekta, koja je tempirana, jer je na dnevnom redu Gradske skupštine zakazanom za 17. ožujka 2016. bilo donošenje odluke o zakupu prostora u Gračanima.

Reagirao je Gradski ured za obrazovanje, koji je  uputio  poziv ravnateljici i predsjedniku Školskog odbora (gospodin Krunoslav Kralj) za sastanak 15. ožujka.

Na sastanku su se pojavila tri “anonimna” roditelja – svo troje su roditelji učenika drugog razreda srednje škole: Kovačić, Andreić, Marjan –  roditelji predstavljaju sve roditelje učenika škole, a svi su iz istog razreda.

Sastanku su nazočili: gospođa Mila Jelavić i gospodin Tedi Lušetić,  zamjenici pročelnika Gradskog ureda, gospođa Mirjana Berislavić, voditeljica Odjela za školstvo u Sektoru za odgoj i obrazovanje, te članica povjerenstva koje je pregledalo prostor u Gračanima radi utvrđivanja da li prostor ispunjava uvjete pedagoškog standarda za baletnu školu.

Gospođa Jelavić, koja je vodila sastanak, na početku je navela da ne odobrava anonimne prijave i nema običaj odgovarati na anonima pisma, te da su roditelji mogli doći u Gradski ured i zatražiti sastanak.

Ravnateljica navodi da je odmah izjavila kako ne podržava nazočne roditelje, da je njihov postupak  nečasan i nepošten, jer nisu legitimni predstavnici roditelja učenika Škole – to je Vijeće roditelja, koje se nije ni sastalo. Trebali su se obratiti Školi. U taj postupak je vjerojatno uključeno više ljudi, koji nisu svi roditelji učenika Škole.

Primjedbe koje su nazočni roditelji iznijeli na sastanku su:

 1. Za preseljenje Škole u Gračane nisu znali, već su za to saznali 8. ožujka  članka objavljenog u Jutarnjem listu.

Ova izjava je neistinita.

Još 2013. godine, kada je projekt uređenja prostora za baletnu školu bio  tek idejno rješenje,  a gradnja nije ni počela, o cijelom projektu informirani su:

 • Vijeće roditelja – 20. ožujka 2013.
 • Nastavničko vijeće – 14. ožujka 2013.
 • Školski odbor – 18. ožujka 2013.

Svim navedenim tijelima je predočen projekt: prostor  namijenjen baletnoj školi i sadržaj prostora – 6 baletnih dvorana i 5 učionica za glazbeno teoretski nastavu sa svim potrebnim sadržajima, tako da istovremeno može započeti nastva više razreda i odvijati se kontinuirano.

Nakon toga, na svakom sastanku navedenih tijela bilo je upita i razgovaralo se o prostoru u Gračanima: da li je započela gradnja, u kojoj je fazi izgradnja, kada je preseljenje.

Vijeće roditelja moglo se sastai, iznijeti pisano svoje zaključke, dostaviti ih Školi, pa bi Škola djelovala sukladno tim zaključcima – a roditelji izražavaju protivljeje sada, kada je prostor za baletnu školu završen.

 

 1. Nemoguće je organizirati nastavu na toj lokaciji, jer djeca dolaze iz raznih dijelova Grada i Županije.

Škola sada djeluje na četiri lokacije i s rasporedom sati koji funkcionira.

Škola za klasični balet koristi već 5 godina prostor u Osnovnoj školi Ivana Gundulića u kojoj je organiziran cjelodnevni boravak učenika nižih razreda osnovne škole. Ni jedan roditelj učenika baletne škole kroz pet godina nije upisao dijete u tu osnovnu školu, koja ima cjelodnevni boravak. Po završetku nastave i nakon završetka radnog vremena, roditelji bi mogli doći po djecu. Na tu činjenicu je gospođa Kovačić izjavila da se djeca ne upisuju u Osnovnu Školu Ivana Gundulića  zbog socijalizacija djece u okružju u kojem stanuju.

Dodatni problem nastave plesnih predmeta u Gundulićevoj ulici je baletni  pod: pod je privremeno postavljen na betonsku konstrukciju, koja je tvrda, ne vibrira, pa pri skokovima i intenzivnom radu na špici, posebno  kod učenika srednje škole,  dolazi do bolova, povreda.

Gospođa Kovačić je izjavila da učenici nemaju bolove zbog neodgovarajućeg poda, već zato što rastu.

 1. Prigovor na smještaj baletne škole u prostoru trgovačkog centra.

U okviru centra izgrađen je niz zgrada, a prostor za baletnu školu je odvojen, ima poseban ulaz, stubište, dizalo – posve odvojen i zaseban prostor u koji se ne ulazi  preko trgovačkog centra.

 1. Zabrinutost za rad vanjskih suradnika – kako će članovi baleta HNK raditi na udaljenoj lokaciji?

Dio nastavnika – vanjskih suradnika su umirovljenici, pa im vrijeme nije problem, a dio koji još radi su u godinama kada su vrlo  malo ili nimalo angažirani u repertoaru baleta HNK ( dolaze na vježbe, dežuraju na predstavama).

 

Kakvo je stanje zgrade na Ilirskom trgu 9, pokazuje stručno mišljenje koje su 18. travnja 2011. godine, nakon stručnog specijalističkog pregleda stanja konstrukcije zgrade, sastavili Milan Novković i Borivoj Pojatina,  projektanti konstrukcije i ovlašteni državni revidenti za zidne i armiranobetonske konstrukcije iz Studija Arhing, na osnovu kojeg su zaključili “da je jedino tehnički ispravno i racionalno rješenje da se sanacija ulične građevine provede zamjenskim objektom” te upozorili da “daljnje korištenje građevine u ovakvom stanju predstavlja stalnu opasnost”.

To je  mišljenje koje su dale kompetentne osobe, stručno mišljenje i zaključak s potpisom i pečatom, a ne anonimno “stručno mišljenje” o preseljenju škole.

Što se dogodilo sa zgradom u proteklih, gotovo, pet godina?

 • Ilirski trg:

Krovište – drvena konstrukcija je trula, dio krova nagnuo se na dvorišnu stranu, padaju crijepovi i žbuka.

 • Prostor u Gundulićevoj ulici:

Škola koristi dvije baletne dvorane koje su površinom premale za izvođenje nastave, posebno srednje škole,  nema garederoba, kupaonica, baletni pod je na betonskoj podlozi.

 • Korištenje prostora u Ansamblu “Lado”:

Svake godine sa Ansamblom Lado zaključuje se ugovor o suradnji – ne plaćamo najamninu, ali  Škola plaća godišnje 5.000,00 kuna za korištenje dvorane, struju, vodu, održavanje prostora. Lado je dobio novog umjetničkog voditelja – možda će u svojoj koncepciji rada  umjetnički voditelj imati  potrebu za dvoranom koju sada koristimo ili zatraži da, kada već Škola koristi njihov prostor, plaća ekonomsku cijenu najma.

 • HNK Zagreb:

Ugovor o suradnji sa HNK zaključuje se svake godine. Do sada je Škola koristila beletne dvorane u kazalištu bez naknade. O zaljučenju ugovora odlučuje intendantica, a ravnatelj Baleta je supotpisnik. Postoji mogućnost da zatraže  plaćanje najamnine.

 

Svojim postupcima, direktno i putem medija, anonimni roditelji izvršili su pritisak  zbog čega je  prijedlog odluke o prihvaćanju ponude za zakup poslovnog prostora skinut  sa dnevnog reda Gradske skupštine, kako ne bi cijeli projekt došao u pitanje. Ta točka će biti ponovo stavljena na dnevni red na jedno od slijedećih zasjedanja Skupštine.

 

Dalje navodi da je rekla roditeljima da preuzmu  odgovornost za slučaj da se nešto dogodi. U Gradskom uredu bijesni su na Školu, jer je sve napravljeno da se konačno riješi problem prostora Škole za klasični balet – prvi put je sagrađen novi prostor za baletnu školu po svjetskim pedagoškim standardima, a sada  anonimni roditelja učenika zaustavljaju projekt.

 

Gospođa Ivana Rora navodi da je mnogo truda uloženo od strane ravnateljice i drugih ljudi da škola dobije odgovarajući prostor, a sada roditelji odbijaju taj prostor, umjesto da budu sretni što je izgrađen prostor namjenski za baletnu školu.

Gospođa Abramović navodi da nije znala da je prostor izgradio privatnik, kojem se plaća najamnina.

Gospođa Trešćec – Bobetko navodi da je to stoga što Grad Zagreb nema u vlasništvu nekretnine, barem ne u centru grada.

Gospodin Igor Sedmakov navodi da roditelji prigovaraju lokaciji, jer im je problem voditi djecu nešto dalje, radi se o tridesetak minuta, ali ne može sudbina škola ovisiti o roditeljima kojima je problem lokacija. Važni su uvjeti u kojima se izvodi nastava, a u Gundulićevoj, zbog premale površine dvorana i baletnog poda na betonskoj podlozi, ne može se ostvariti nastavni program.

Gospođa Dujmović utvrđuje da o školi odlučuju roditelji čija su djeca sada polaznici, ali za kratko vrijeme će oni završiti obrazovanje – gdje će imati nastavu genaracije iza njih?

Roditelji koji se sada žale na lokaciju u Gračanima, sutra više neće voditi djecu u ovu školu –a što je s pravom novih generacija da pohađaju baletnu školu?

Gospodin Kralj utvrđuje da su peticiju potpisali “predstavnici roditelja učenika”, pa se stječe pogrešan dojam da je to službeni stav Vijeća roditelja Škole.  Grad želi prostor dodijeliti Školi i plaćati najam, a Škola to odbija. Na sastanku u Gradskom uredu postavljeno je pitanje predstavnicima roditelja koje je  njihovo rješenje za Školu, s obzirom da su potvrdili da sadašnje stanje nije dobro. Na to su odgovorili da Grad ima dosta prostora  u centru  i da je trebao odabrati bližu lokaciju. Na upit, koje su to lokacije, roditelji nisu imali konkretan prijedlog, novu lokaciju, već samo protivljenje lokaciji u Gračanima.

Gospođa Abramović Milković smatra da je potrebno i roditeljima i članovima Gradske skupštine pisano obrazložiti kronologiju događanja koja su dovela do mogućnosti realizacije preseljenja škole – što se sve poduzimalo da bi se došlo do lokacije u Gračanima, koja procedura je provedena u školi. Potrebno je obratiti se članovima Gradske skupštine i na zasjedanju usmeno braniti prijedlog za preseljenje.

Gospodin Sedmakov pretpostavlja da će škola zbog nove lokacije ostati bez dijela učenika, ali i rad u sadašnjim uvjetima nosi isti rizik zbog neodgovarajućeg prostora u kojem sada djeluje škola.  To je kao da se veliki nogomet igra na malom terenu. Nemoguće. Kod onih učenika koji su zaljubljeni u balet  neće biti problem lokacija, a ako ih balet ne interesira – neće doći u školu ni u svom kvartu. Sada nema drugog rješenja nego preseliti se na određeno vrijeme, jer ugovor se zaključuje na 15 godina, pa se iz bolje pozicije boriti za drugu lokaciju. Dalje ističe da Gračani nisu idealni, ali su  uvjeti rada bolji, a ukoliko odbijemo Gračane, ostati ćemo tu gdje  jesmo. Problem su roditelji koji nemaju vremena voditi djecu u baletnu školu u Gračane, zbog razlike od pola sata –  neka ti roditelji objasne svojoj djeci i učenicima škole zašto ne žele izvrsne uvjte za rad svojoj djeci.  Djeca nisu problem, već roditelji, koji se skrivaju iza škole, nastavnika škole i učenika.

Gospođa ravnateljica poziva članove Školskog odbora da se izjasne podržavaju li   prijedlog o preseljenja Škole na lokaciju Zagreb, Gračanska cesta 208.

Nakon provedenog javnog glasovanja donosi se slijedeći

 

Z a k l j u č a k:

 

Školski odbor jednoglasno podržava  prijedlog o preseljenja baletne škole na lokaciju Zagreb, Gračanska cesta 208.

 

 

 

Dovršeno u 13.25 sati.

 

 

Zapisničar:                                                                      Pedsjednik Školskog odbora:

 

 

VESNA PERAK v.r.                                                 KRUNOSLAV KRALJ, prof. mentor, v.r.