ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

Klasa: 601-01/16-01/08

Urbroj: 251- 99-01-16-27

Zagreb, 17. svibnja 2016. godine

 

 

Na osnovu članka 24. i  41. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb,  s a z i v a m

 

 

  1. sjednicu Školskog odbora

Škole za klasični balet,

koja će se održati u

ponedjeljak, 23. svibnja  2016. godine u 12.00 sati

u sjedištu škole,

Zagreb, Ilirski trg 9

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D n e v n i    r e d :

 

  1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
  3. Razno

 

 

P r e d s j e d n i k  :

 

KRUNOSLAV KRALJ, prof.mentor

 

Privitak:

– Zapisnik sa 31. sjednice

 

Dostaviti:

  1. članovi Školskog odbora
  2. Lidija Trešćec – Bobetko, ravnateljica
  3. oglasna ploča
  4. pismohrana