ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

Klasa: 601-01/16-01/14

Urbroj: 251- 99-01-16-37

Zagreb, 27. lipnja 2016. godine

 

 

Na osnovu članka 24. i  41. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb,  s a z i v a m

 

 

 1. sjednicu Školskog odbora

Škole za klasični balet,

koja će se održati u

petak, 8. srpnja  2016. godine u 10.00 sati

u sjedištu škole,

Zagreb, Ilirski trg 9

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D n e v n i    r e d :

 

 1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice
 2. Donošenje polugodišnjeg obračuna
 3. Izvješće o ostvarenju Plana i programa rada Škole

u školskoj godini 2015./2016.

 1. Donošenje Izmjena Statuta
 2. Razno

 

 

 

P r e d s j e d n i k  :

 

KRUNOSLAV KRALJ, prof.mentor

 

Privitak:

– Zapisnik sa 32. sjednice

 

Dostaviti:

 1. članovi Školskog odbora
 2. Lidija Trešćec – Bobetko
 3. Ivana Hladika
 4. oglasna ploča
 5. pismohrana