ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg  9

Klasa: 601-01/16-01/09

Urbroj: 251-99-03-16-28

Zagreb, 23. svibnja 2016. godine

 

Z A P I S N I K

sa  32. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet,

održane  u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine  u 12.00 sati

Zagreb, Ilirski trg 9

 

Prisutni članovi Školskog odbora:

KRUNOSLAV KRALJ, predsjednik, IGOR SEDMAKOV, VESNA PERAK, DUBRAVKA DUJMOVIĆ, SNJEŽANA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ, IVANA RORA

odsutna: MIRJANA STEPIĆ – ispričana

ostali prisutni: LIDIJA TREŠĆEC – BOBETKO, ravnateljica

zapisničar: VESNA PERAK

 

 

Gospodin Krunoslav Kralj,  predsjednik, otvara 32. sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

 

D n e v n i    r e d :

 

  1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta
  3. Razno

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

AD 1.

 

Gospodin Krunoslav Kralj izvještava o izvršenju odluka i zaključaka sa  sjednice Školskog odbora održane 13. travnja 2016. godine.

Donosi  se jednoglasno  slijedeća

 

O d l u k a :

 

Potvrđuju se odluke i zaključci sa  sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet održane 13.  travnja 2016. godine.

 

AD 2.

 

Gospođa Vesna Perak navodi da je iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport 16. svibnja 2016. stigao dopis s obrazloženjem potrebe izmjene odredbe Statuta Škole koja se odnosi na poslovnu tajnu – zbog usklađenja s važećim propisima.

Radi se o poglavlju XI. i članku 188. Statuta.

Novi članak glasi:

„Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Školi, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Škole i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Škole i njenog Osnivača, sukladno općem aktu Škole i  zakonu.“

Sukladno navedenom, predlaže se Izmjena Statuta Škole.

Rok za dostavu Odluke o izmjeni Statuta Gradskom uredu je 25. svibnja 2016.

Postupak Izmjene Statuta propisan je i provodi se na  slijedeći način: prijedlog Odluke o izmjeni Statuta dostavlja se Gradskoj skupštini, koja, putem Gradskog ureda za obrazovanje daje suglasnost.

Nakon kraće rasprave donosi se jednoglasno slijedeća

 

O d l u k a :

 

  1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o Izmjeni Statuta Škole za klasični balet (klasa: 601-01/16-01/10, urbroj: 251-99-01-16-29).

(Prijedlog Odluke o Izmjeni Statuta Škole za klasični balet nalazi se u privitku Zapisnika.)

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Škole za klasični balet iz stavka 1. Odluke dostaviti Gradskoj skupštini radi davanja prethodne suglasnosti putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

 

 

Dovršeno u 12.35 sati.

 

 

Zapisničar:                                                                      Pedsjednik Školskog odbora:

 

 

VESNA PERAK                                                             KRUNOSLAV KRALJ, prof. mentor