ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg  9

Klasa: 603-03/16-17/01

Urbroj: 251-99-02-16-55

Zagreb, 17. lipnja  2016. godine

 

Na osnovu članka 22. stavka 6. i članka 134. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010 – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. i 152/2014.) i članka  104.  Statuta  Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9,          o g l a š a v a

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  UPIS  UČENIKA  U

 1. RAZRED SREDNJE  ŠKOLE

 za školsku godinu  2016./2017.

 

Raspisuje  se  natječaj  za  slijedeće  obrazovne  programe:

 

– PLESAČ KLASIČNOG BALETA       14 UČENIKA

– PLESAČ  NARODNIH  PLESOVA     10 UČENIKA    

 

Trajanje  obrazovanja:  4 godine

 

 1. UVJETI :

 

 • položen prijamni ispit plesne darovitosti (u daljnjem tekstu:-audicija)
 • vrednuju se slijedeći elementi:

 

 1. ODJEL ZA KLASIČNI BALET:
1. plesna tehnika a) koraci uz štap
b) koraci na sredini
c) skokovi
d) koraci na špici
2. opći izgled
3. muzikalnost – sluh i ritam

 

 1. ODJEL ZA NARODNE PLESOVE:
1. tehnička izvedba
2. plesnost
3. sluh
4. ritam
5. opći izgled

 

Uspjeh na audiciji vrednuje se bodovima za svaki navedeni element.

 

Bodovni prag:

     Kandidat koji je završio osnovnu školu klasičnog baleta na audiciji može steći najviše 115 bodova, a minimalni bodovni prag je 70 bodova.

     Kandidat koji nije pohađao osnovnu plesnu školu   (članovi folklornih društava ili plesnih ansambala i skupina, polaznici baletnih studija, tečaja) na audiciji može ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni bodovni prag je 70 bodova.

 

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova , upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na audiciji.

 

Minimalni bodovni prag primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka.

 

 1. AUDICJE – ROKOVI

 

  ODJEL ZA KLASIČNI BALET:

 

 • lipnja 2016.g., četvrtak u 17.00 sati

u Zagrebu, Ilirski trg 9

 

 • kolovoza 2016. g. četvrtak u 10.00 sati

     u Zagrebu, Ilirski trg 9

 

  ODJEL ZA NARODNE PLESOVE

 

 • lipnja 2016.g., četvrtak u 17.00 sati

u Zagrebu, Ilirski trg 9

 

 • kolovoza 2016. g. četvrtak u 10.00 sati

     u Zagrebu, Ilirski trg 9

 

III.  PROVJERE ZNANJA STRANIH JEZIKA

 

Strani jezik koji se uči kao obvezni u općeobrazovnom dijelu nastavnog programa je engleski ili njemački jezik.

Provjeri znanja stranog jezika, koji učenik nije učio u osnovnoj školi, a upisuje program  plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, na pisani zahtjev učenika, održti će se 4. srpnja 2016. godine u 10.00 sati u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna.  

 

 1. UPISNI ROKOVI

 

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka Datum
Početak prijava kandidata u sustav 2.6.2016.
Početak prijava obrazovnih programa 27.6.2016.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.6.2016.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.6- 5.07.2016.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 27.6.2016.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 2. – 27.6.2016.
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke ne temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5.7.2016.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2016.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

6.7.2016.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu).

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice.

B

 

8.7.2016.

 

Objava konačnih ljestvica poretka. 11.7.2016.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava na upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao.

 

 

11. – 13.07.2016.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.7.2016.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14.8.2016.

 

Jesenski upisni rok

 

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 22.8.2016.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.).

 

22.8.2016.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 23.8.2016.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25.8.2016.
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava na upis.

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 

26.8.2016.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

29.8.2016.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu).

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice.

B

 

31.8.2016.

 

Objava konačnih ljestvica poretka. 1.9.2016.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao.

 

2.9.2016.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka. 3.9.2016.

 

 

 1. NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

 

Učenici koji ne ostvare pravo upisa u ljetnom ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis, ako je ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta.

Učenik koji se upisuje u naknadnome roku, za prijavu mora ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole i ovim natječajem, te se prijaviti pisanim zahtjevom.

Učenik se za upis u naknadnom roku može prijaviti od 5. do 9. rujna 2016. godine.

 

 

 1. ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA

 

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole  koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Narodne novine, br. 49/2015).

 

VII.  ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

 

Za upis u srednju plesnu školu određeno je utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

Popis zdravstvenih kontraindikacija naveden je u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

 

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor (plesači narodnih plesova, koreografi, pedagozi). Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

 

Kontraindikacije

Slabovidnost/sljepoća. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

 

Zdravstvena sposobnost uvjet je za upis u plesni program, a dokazuje se liječničkom svjedodžbom specijalista medicine rada i prilaže uz upisnicu.

 

VIII. UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

 

Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga  i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u plesnom programu.

 

 1. PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

 

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjem tekstu: NISpuSŠ), www.upisi.hr, na temelju natječaja za upis.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu sa ovim natječajem, Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (Narodne novine, broj 48/2016) i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole  (Narodne novine, broj 49/2015).

 

Prijava učenika za upis u srednju školu

 

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2016./2017. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanim u publikaciji  „Prijave  i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“

 

Učenici koji ne završavaju osmi razred, a završili su osnovnu baletnu školu, moraju se javiti u Školu za klasični balet, kako bi im u sustavu NISpuSŠ-a aktivirali mogućnost odabira paralelnog plesnog programa.

 

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici  osnovne škole  u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu), prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu kako je navedeno u u publikaciji  „Prijave  i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“.

 

Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi  Škola za klasični balet.

 

Upis učenika u srednju školu

 

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred sred­nje škole u školskoj godini 2016./2017.

Iznimno od prethodnog stavka, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju), te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2016./2017. nakon dostave dokumenata u predviđenim rokovima utvrđenima natječajem, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima iz natječaja gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

 

Zdravstvena sposobnost uvjet je za upis u plesni program , a dokazuje se liječničkom svjedodžbom specijalista medicine rada koja se  prilaže upisnici u školu.

 

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u Školu za klasični balet u rokovima utvrđenim natječajem.

 

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

 

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa u I. razred srednje škole.

 

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita plesne darovitosti nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem Školi za klasični balet.

 

 1. NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

 

Na osnovu odluke Školskog odbora Škole, donesenoj na 31. sjednici održanoj 13. travnja 2016. godine i suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba od 11. svibnja  2016. godine  participacija za školsku godinu 2016./2017. iznosi 1.400,00 kuna.

Participacija roditelja  za drugo dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju Školu za klasični balet iznosi 750,00 kuna.

Participacija se plaća u obrocima:

 • privi obrok od 100,00 kuna pri upisu
 • ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka.

Participacija iznosi 100,00 kuna i plaća se pri upisu za:

 • treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju školu
 • učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u Školi za klasični balet
 • učenika korisnika socijalne skrbi
 • učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata
 • učenika za kojeg je Školski odbor, na prijedlog Nastavničkog vijeća, zbog drugog opravdanog razloga, donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

 

Troškovi školovanja u školskoj godini 2016./2017. iznose 6.100,00 kuna  za redovne učenike strane državljane  iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjvaju uvjete za oslobođenje plaćanja troškova školovanja.

Prvi obrok u iznosu od 100,00 kuna plaća se prilikom upisa, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka.

 

 

VEZANI DOKUMENTI

 

 1. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

sa Popisom predmeta posebno važnih za upis

 1. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
 2. Jedinstven popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole
 3. „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“
 4. Natječaj za upis učenika u srednje škole i prijam u učeničke domove za školsku godinu 2016./2017.

 

objavljeni su na mrežnim stranicama

 

Škola za klasični balet  – www.skolazaklasicnibalet.hr

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  – www.mzos.hr

Grada Zagreba – www.zagreb.hr