ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Zagreb, Ilirski trg 9, raspisuje

N A T J E Č A J

za  popunu radnih mjesta

Nepuno, određeno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2016.


 1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 sati tjedno – 3 izvršitelja/ice
 2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 sati tjedno – 2 izvršitelja/ice
 3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 4 sata tjedno – 1 izvršitelj/ica
 4. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 8 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
 5. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA – 8 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
 6. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 2 sata tjedno  – 1 izvršitelj/ica
 7. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE –  5 sata tjedno  – 1 izvršitelj/ica
 8. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 1 sat tjedno  – 1 izvršitelj/ica
 9. NASTAVNIK KLASIČNE PODRŠKE – 4 sata tjedno  – 1 izvršitelj/ica
 10. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 18 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
 11. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE –1 sat tjedno – 1 izvršitelj/ica
 12. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA – 4 sata tjedno – 1 izvršitelj/ica
 13. NASTAVNIK POVIJESTI PLESA – 6 sati tjedno  – 1 izvršitelj/ica

UVJETI: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjet za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.  – plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60  mjeseci staža:

 • za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
 • za poslove pod 10. i 11. –  na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Uz prijavu kandidat prilažu životopis i preslike:

 • dokaza o stručnoj spremi
 • domovnice
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom stažu
 • uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti  u roku osam (8)  dana od dana objave natječaja na adresu:   Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Zagreb, 18. ožujka 2016. godine

Objava natječaja na web stranici Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18. ožujka 2016. godine.

Prikupljanje ponuda do 26. ožujka 2016.