1. NASTAVNIK KOREPETITOR – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
2. NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust, 2 izvršitelja


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Uz prijavu kandidat prilažu životopis i preslike:
– dokaza o stručnoj spremi
– domovnice
– potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom stažu
– uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Ostali uvjeti:
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
(Natječaj objavljen: 05. studenog 2015. godine)