Nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2015.
1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 h tjedno – 3 izvršitelja
2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 h tjedno – 2 izvršitelja
3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 8 h tjedno – 1 izvršitelj
4. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA – 8 h tjedno – 1 izvršitelj
5. NASTAVNIK POVIJESNIH PLESOVA – 4 h tjedno – 1 izvršitelj
6. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 6 h tjedno – 1 izvršitelj
7. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 2 h tjedno – 1 izvršitelj
8. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 18 h tjedno – 1 izvršitelj
9. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE – 1 h tjedno – 1 izvršitelj
10. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA – 4 h tjedno – 1 izvršitelj


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjeti:
za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. – plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža:
– za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
– za poslove pod br. 8. i 9. – na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Uz prijavu kandidat prilažu životopis i preslike:
– dokaza o stručnoj spremi
– domovnice
– potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom stažu
– uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Ostali uvjeti:
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
(Natječaj objavljen: 26. veljače 2015. godine)