NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno – zamjena za rodiljni dopust, 1 izvršitelj


UVJETI: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.). Uz prijavu kandidat prilažu životopis i preslike: – dokaza o stručnoj spremi – domovnice – potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom stažu – uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.