NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Nepuno, određeno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2016.
1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 h tjedno – 3 izvršitelja
2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 h tjedno – 2 izvršitelja
3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 4 h tjedno – 1 izvršitelj
4. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA – 8 h tjedno – 1 izvršitelj
5. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 2 h tjedno – 1 izvršitelj
6. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 4 h tjedno – 1 izvršitelj
7. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 1 h tjedno – 1 izvršitelj
8. NASTAVNIK KLASIČNE PODRŠKE – 4 h tjedno – 1 izvršitelj
9. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 18 h tjedno – 1 izvršitelj
10. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE – 1 h tjedno – 1 izvršitelj
11. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA – 4 h tjedno – 1 izvršitelj
12. NASTAVNIK POVIJESTI PLESA – 6 h tjedno – 1 izvršitelj


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjeti:
– za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. – plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža:
– za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
– za poslove pod br. 9. i 10. – na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Uz prijavu kandidat prilažu životopis i preslike:
– dokaza o stručnoj spremi
– domovnice
– potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom stažu
– uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Ostali uvjeti:
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
(Natječaj objavljen: 05. studenog 2015. godine)