VODITELJ RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:
– magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomije ili diplomirani ekonomist (visoka stručna sprema prema ranijim propisima) i 1 godina radnog iskustva
– prvostupnik ekonomije ili viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima i 3 godine radnog iskustva
– srednja stručna sprema ekonomskog smjera i 5 godina radnog iskustva

Opis poslova:
– samostalna organizacija financija
– samostalno obavljanje svih računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
– izrada financijskih, statističkih, poreznih i svih zakonom propisanih izvještaja
– obračun plaća i drugih dohodaka
– obavljanje ostalih poslova

Uz prijavu potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– potvrdu HZMO-a o stečenom radnom stažu
– uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave, s naznakom „za natječaj“, dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
(Natječaj objavljen: 23. lipnja 2015. godine)