NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na određeno vrijeme – do povratka radnice sa roditeljskog dopusta

Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09, 92/10., 105/10-isp., 90/11) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Ostali uvjeti:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku osam dana od objave natječaja.
(Natječaj objavljen: 2. veljače 2012. godine)