ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg  9

 

Na osnovu članka 22. stavka 6. i članka 134. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 07/17),  Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.  i članka  104.  Statuta,  Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, o g l a š a v a

 

N  A  T  J  E  Č  A  J 

ZA  UPIS  UČENIKA  U I. RAZRED SREDNJE  ŠKOLE za školsku godinu  2017./2018.

Raspisuje  se  natječaj  za  slijedeće  obrazovne  programe:

– PLESAČ KLASIČNOG BALETA       14 UČENIKA

– PLESAČ  NARODNIH  PLESOVA     10 UČENIKA    

Trajanje  obrazovanja:  4 godine

 1. UVJETI :
 • položen prijamni ispit plesne darovitosti (u daljnjem tekstu:-audicija)
 • vrednuju se slijedeći elementi:
 1. ODJEL ZA KLASIČNI BALET:
1. plesna tehnika a) koraci uz štap
b) koraci na sredini
c) Skokovi
d) koraci na špici
2. opći izgled
3. muzikalnost – sluh i ritam


2. ODJEL ZA NARODNE PLESOVE:

1. tehnička izvedba
2. plesnost
3. sluh
4. ritam
5. opći izgled

 

Uspjeh na audiciji vrednuje se bodovima za svaki navedeni element.

Bodovni prag:

     Kandidat koji je završio osnovnu školu klasičnog baleta na audiciji može steći najviše 115 bodova, a minimalni bodovni prag je 70 bodova.

     Kandidat koji nije pohađao osnovnu plesnu školu   (članovi folklornih društava ili plesnih ansambala i skupina, polaznici baletnih studija, tečaja) na audiciji može ostvariti najviše 115 bodova, a minimalni bodovni prag je 70 bodova.

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova , upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na audiciji.

Minimalni bodovni prag primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka.

 1. AUDICJE – ROKOVI 

  ODJEL ZA KLASIČNI BALET:

 • 3. srpnja 2017.g., ponedjeljak u 17.00 sati
 • 24. kolovoza 2017. g. četvrtak u 10.00 sati  

  ODJEL ZA NARODNE PLESOVE

 • 3. srpnja 2017.g., ponedjeljak u 17.00 sati
 • 24. kolovoza 2017. g. četvrtak u 10.00 sati

 

Audicije se održavaju u sjedištu Škole: Zagreb, Ilirski trg 9

 

III.  STRANI JEZIK

Prvi strani jezik koji se uči kao obvezni u općeobrazovnom dijelu nastavnog programa je engleski ili njemački jezik.

Drugi strani jezik je Talijanski, i uči se kao početni jezik.

 1. UPISNI ROKOVI

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava kandidata u sustav 25.5.2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2017.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (AUDICIJA) te unos rezultata 3.7.2017. u 17.00 h
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 25.5. – 26.6.2017.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6. – 7.7.2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.7.2017.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu).

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice.

B

 

12.7.2017.

 

Objava konačnih ljestvica poretka. 13.7.2017.

 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao.

 

 

13. – 14.07.2017.

od 10.00–12.00 h

Objava okvirnih slobodnih mjesta za jesenski rok 21.7.2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2017.
Završetak registracije za candidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH 24.8.2017.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.).

 

21.8.2017.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (AUDICIJA) te unos rezultata 24.8.2017 u 10.00h
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava na upis.

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete.

 

25.8.2017.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28.8.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu).

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice.

B

 

30.8.2017.

 

Objava konačnih ljestvica poretka. 31.8.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao.

 

1.9.2017.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka. 2.9.2017.

 1. NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

Učenici koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis.

Za upis u naknadnome roku učenici se mogu prijaviti u srednju školu ako je nakon jesenskoga upisnoga roka ostalo slobodnih mjesta u okviru upisanih mjesta propisanih Strukturom.

Učenik koji se upisuje u naknadnome roku, za prijavu mora ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima i ovim natječajem.

Učenik se za upis u naknadnome roku može prijaviti od 4. do 8. rujna 20178. godine.

Upisno povjerenstvo Škole odlučuje o upisu učenika u naknadnom roku na osnovu pisanog zahtjeva učenikate te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

 1. ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole  koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Narodne novine, br. 49/15.,  47/17.), objavljeni na  www.mzos.hr

VII.  ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

Za upis u srednju plesnu školu određeno je utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

Popis zdravstvenih kontraindikacija naveden je u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor (plesači narodnih plesova, koreografi, pedagozi). Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Kontraindikacije

Slabovidnost/sljepoća. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

Uz upisnicu obvezno se prilaže liječnička svjedodžba medicine rada ili potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za upis u odabrani plesni program. Ako kandidat u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti svjedodžbu medicine rada, dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a svjedodžbu medicine rada dostavlja najkasnije do kraja I. polugodišta prvog razreda.

VIII. UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga  i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u plesnom programu.

 1. PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjem tekstu: NISpuSŠ), www.upisi.hr, na temelju natječaja za upis.

Prijava učenika za upis u srednju školu

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanim u publikaciji  „Prijave  i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju!“

Učenici koji ne završavaju osmi razred, a završili su osnovnu baletnu školu, moraju se javiti u Školu za klasični balet, kako bi im u sustavu NISpuSŠ-a aktivirali mogućnost odabira paralelnog plesnog programa.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici  osnovne škole  u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu), prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu kako je navedeno u u publikaciji  „Prijave  i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju!“.

Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi  Škola za klasični balet.

Upis učenika u srednju školu

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred sred­nje škole u školskoj godini 2017./2018.

Iznimno od prethodnog stavka, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju), te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2017./2018. nakon dostave dokumenata u predviđenim rokovima utvrđenima natječajem, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima iz natječaja gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u Školu za klasični balet u rokovima utvrđenim natječajem.

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa u I. razred srednje škole.

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita plesne darovitosti nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem Školi za klasični balet.

 1. NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

Na osnovu odluke Školskog odbora Škole, donesenoj na 39. sjednici održanoj 6. ožujka 2017. godine i suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba od 25. travnja  2017. godine  participacija za školsku godinu 2017./2018. iznosi 1.400,00 kuna.

Participacija roditelja  za drugo dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju Školu za klasični balet iznosi 750,00 kuna.

Participacija se plaća u obrocima:

 • privi obrok od 100,00 kuna pri upisu
 • ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka.

Participacija iznosi 100,00 kuna i plaća se pri upisu za:

 • treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju školu
 • učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u Školi za klasični balet
 • učenika korisnika socijalne skrbi
 • učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata
 • učenika za kojeg je Školski odbor, na prijedlog Nastavničkog vijeća, zbog drugog opravdanog razloga, donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

Troškovi školovanja u školskoj godini 2017./2018. iznose 7.100,00 kuna  za redovne učenike strane državljane  iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjvaju uvjete za oslobođenje plaćanja troškova školovanja.

Prvi obrok u iznosu od 100,00 kuna plaća se prilikom upisa, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka.

 

Opće informacije o upisu učenika  u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. mogu se pronaći na mrežnim stranicamawww.mzos.hr; www.upisi.hr

Zajedniči tekst natječaja za upis učenika u I. razred srednje škole na području Grada Zagreba objavljen je na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr dana 20. lipnja 2017. godine.