Na osnovu članka 24. stavka 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, 130/11)  Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, OIB:  10544913321, (u daljnjem tekstu: Škola) zastupana po ravnateljici Lidiji Trešćec – Bobetko

 

i

 

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime roditelja, adresa)

 

 

roditelj učenika- ce __________________________________________________________________

(ime i prezime učenika – ce)

 

(u daljnjem tekstu: Roditelj)  upisanog-e  u  ____________ razred osnovne – srednje Škole za klasični

 

balet: Odjel za klasični balet – Odjel za narodne plesove (nepotrebno precrtati), sklopili su

 

 

U G O V O R

o participaciji za školsku godinu 2016./2017.

 

broj:  ___________

 

 

Članak 1.

 

Ovim ugovorom ugovorne strane ugovaraju iznos participacije za umjetničko obrazovanje učenika – ce

upisanog – e u Školu za klasični balet u školskoj godini 2016./2017.

 

Članak 2.

 

Na osnovu odluke Školskog odbora Škole, donesenoj na 31. sjednici, održanoj 13. travnja 2016. godine i suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba od 11. svibnja 2016. godine, participacija za školsku godinu 2016./2017. izbnosi 1.400,00 kuna.

 

Članak 3.

 

Participacija roditelja  za drugo dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju Školu za klasični balet iznosi 750,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Participacija iznosi 100,00 kuna i plaća se pri upisu za:

  • treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u osnovnu ili srednju školu
  • učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u Školi za klasični balet
  • učenika korisnika socijalne skrbi
  • učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata
  • učenika za kojeg je Školski odbor, na prijedlog Nastavničkog vijeća, zbog drugog opravdanog razloga, donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

Participacija  utvrđena u člancima 3. i 4.  Ugovora plaća se u 11 mjesečnih obroka:

– prvi obrok od 100,00 kuna pri upisu

– ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka.

Participacije se uplaćuje tijekom nastavne godine prema dostavljenim uplatnicama  na žiro-račun Škole:  HR1523600001101456828 do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 6.

 

U slučaju ispisa učenika, Roditelj je obvezan o tome u pisanom obliku izvijestiti Školu, najkasnije u roku 8 dana, te podmiriti dospjeli dug zaključno s prethodnim mjesecom, ukoliko je učenik ispisan do 15-tog u mjesecu ili s tekućim mjesecom, ukoliko je učenik ispisan nakon 15-tog u mjesecu.

 

Članak 7.

 

Škola može otkazati Ugovor, ako Roditelj ne plati dospjele iznose participacije u roku od 60 dana od dospijeća obveze, a potraživanje iz Ugovora naplatiti sudskim putem.

 

Članak 8.

 

Moguće sporove u provedbi odredaba Ugovora ugovorne strane riješit će prvenstveno dogovorom, a u slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

 

Članak 9.

 

Ugovor se zaključuje u dva primjerka, za svaku ugovornu stranu jedan.

 

Članak 10.

 

Potpisom Ugovora ugovorne strane potvrđuju prihvaćanje njegovih odredbi.

 

 

 

Klasa:  360-07/16-01/

Urbroj: 251-99-02-16-

U Zagrebu, _______________________

 

Matični broj učenika:

 

_________________

 

 

ŠKOLA ZA KALSIČNI BALET

Z a g r e b

RODITELJ:                                                                                    Ravnateljica:

 

 

 

______________________                                                               _______________________