Na osnovu članka 24. stavka 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, 130/11)  Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, OIB:  10544913321, (u daljnjem tekstu: Škola) zastupana po ravnateljici Lidiji Trešćec – Bobetko

i

 

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime roditelja, adresa)

 

roditelj učenika- ce __________________________________________________________________

(ime i prezime učenika)

 

(u daljnjem tekstu: Roditelj) sklopili su

 

U G O V O R

o participaciji za školsku godinu 2016./2017.

broj:  ___________

 

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane ugovaraju iznos participacije za umjetničko obrazovanje

polaznika plesnog obrazovnog programa za djecu predškolskog uzrasta (u daljnjem tekstu: Polaznik),  međusobna prava i obveze u školskoj godini 2016./2017.

Članak 2.

Polaznik  se upisuje  u obrazovni program (zaokružiti upisani program):
–  Program  A

–  Program  B

–  Program  C

–  Pripremni program

(u daljnjem tekstu: Program).

Članak 3.

Na osnovu odluke Školskog odbora Škole, donesenoj na 31. sjednici, održanoj  13. travnja 2016. godine i suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba od 11. svibnja 2016. godine (klasa: 602-03/16-01/176, urbroj: 251-03-02-16-2)  participacija  za školsku godinu 2016./2017. iznosi 1.540,00 kuna.

Članak 4.

Participacija za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Školu za klasični balet iznosi 770,00 kuna.

Članak 5.

Participacija  utvrđena u člancima 3. i 4.  Ugovora plaća se u 9 mjesečnih obroka:

– prvi obrok od 100,00 kuna pri upisu

– ostatak u 8 jednakih mjesečnih obroka.

Participacije se uplaćuje tijekom nastavne godine prema dostavljenim uplatnicama  na žiro račun Škole  HR1523600001101456828, do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

U slučaju ispisa polaznika, Roditelj je obvezan o tome u pisanom obliku izvijestiti Školu, najkasnije u roku 8 dana, te podmiriti dospjeli dug zaključno s prethodnim mjesecom, ukoliko je polaznik ispisan do 15-tog u mjesecu ili s tekućim mjesecom, ukoliko je polaznik ispisan nakon 15-tog u mjesecu.

Članak 7.

Škola može otkazati Ugovor, ako Roditelj ne plati dospjele iznose participacije u roku od 60 dana od dospijeća obveze, a potraživanje iz Ugovora naplatiti sudskim putem.

Članak 8.

Moguće sporove u provedbi odredaba Ugovora ugovorne strane riješit će prvenstveno dogovorom, a u slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 9.

Potpisom Ugovora ugovorne strane potvrđuju prihvaćanje njegovih odredbi.

 

Klasa:  360-10/16-01/

Urbroj: 251-99-02-16-

U Zagrebu, ____________________godine

 

ŠKOLA ZA KALSIČNI BALET

Z a g r e b

RODITELJ:                                                                                Ravnateljica:

 

______________________                                                               _______________________