Upisnica se dobije i ispunjava u Školi prilikom upisa djeteta u odreeni predškolski program