ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

Klasa: 601-01/17-01/34

Urbroj: 251- 99-01-17-78

Zagreb, 14. rujna 2017. godine

 

Z A P I S N I K sa  8. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, Zagreb,

održane  14. rujna 2017. godine  u 12.00 sati.

 

Prisutni članovi Školskog odbora: IGOR SEDMAKOV, ANA SAMOVOJSKA, SAŠA GRUNČIĆ, MATEJ DOREŠIĆ, VESNA PODUŠKA FARKAŠ, MARIJA ŠARIĆ

Odsutni članovi Školskog odbora: Snježana Abramović Milković – ispričana

Zapisničar: VESNA PERAK

 

Gospođica Ana Samovojska, predsjednica Školskog odbora, otvara sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne, kao i novog ravnatelja, te predlaže slijedeći

 

D n e v n i    r e d :

 1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice
 2. Suglasnost na odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme
 1. Informacija o organizaciji nastave na početku školske godine 2017./2018.
 1. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

AD 1.

O d l u k a :

Potvrđuju se odluke i zaključci sa  8. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet održane 31. kolovoza 2017. godine.

AD 2.

O d l u k a :

Na osnovu članka 107. stavak 10. alineja 1 i članka 114. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10., 105/10, 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/2017. ) daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa i zaključenje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme od 19. rujna 2017. godine do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana, između Škole za klasični balet i Krunoslava Šokca, VSS, profesor etnologije i povijesti na poslovima nastavnik teoretskih predmeta – glazbeni i plesni folklor, likovni folklor, osnove koreografije i narodnih plesova.

Prihvaća se informacija o zaključenju  ugovora o djelu od 4. rujna do 31. listopada 2017. godine između Škole za klasični balet, Zagreb i  slijedećih radnika:

 

 1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA
1. TINA VRTAR STIPIĆ, VŠS, pedagog klasičnog baleta 8 sati
2. NATAŠA SEDMAKOV, SSS, plesač klasičnog baleta 8 sati
3. SPOMENKA ŠPAREMBLEK, SSS, plesač klasičnog baleta 24 sata
4. LYDIA MILA MILOVAC, SSS, plesač klasičnog baleta 4 sata
5. BOJANA SUNTEŠIĆ, SSS, plesač klasičnog baleta 12 sati
6. DIANA KUNEVA FRANJKOVIĆ, SSS, plesač klasičnog baleta 22 sata
 1. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA
7. TINA VRTAR STIPIĆ, VŠS, pedagog klasičnog baleta 4 sata
 • NASTAVNIK SCENSKE PRAKSE – KLASIČNI BALET
8. LYDIA MILA MILOVAC, SSS, plesač klasičnog baleta 4 sata
9. SPOMENKA ŠPAREMBLEK, SSS, plesač klasičnog baleta 2 sata
 1. NASTAVNIK KLASIČNE PODRŠKE
10. ILIR KERNI, SSS, nastavnik klasičnog baleta 6 sati
 1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA- GIMNASTIKA, PILATES
11. DANICA ANTONIĆ, SSS, plesačica klasičnog baleta 2 sata
 1. NASTAVNIK MODERNOG BALETA
12. IVA VIŠAK, SSS, plesačica klasičnog baleta 6 sati

VII.      NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA

13. MOJMIR GOLEMAC, SSS, plesač narodnih plesova 10 sati
14. IVAN DABAC, SSS, plesač narodnih plesova 8 sati

VIII.      NASTAVNIK SCENSKE PRAKSE – NARODNI ODJEL

15. MOJMIR GOLEMAC, SSS, plesač narodnih plesova 2 sata
16. IVAN DABAC, SSS, plesač narodnih plesova 4 sata
 1. NASTAVNIK KOREPETITOR
13. LJUDMILA ŠUMAROVA, VSS, magistra muzike 26 sati

 

AD 3.

Z a k l j u č a k :

Prihvaća se informacija o organizaciji nastave Škole za kalsični balet u školskoj godini 2017./2018.  na lokacijama: Ilirski trg 9, HNK Zagreb, Trg Republike Hrvatske  15, Ansambl LADO, Trg Republike Hrvatske 6a, Studio Liberdance, Jurišićeva 7.

 

AD 4.

a) Gospodin Igor Sedmakov pita ima li u Škola špica.

Gospodin Sivoš odgovara da ima dosta špica, novih i starih, čak i iz donacije 1994. godine. Planira sve upotrebljive špice podijele učenicima. Vjerojatno dio špica na žalost se neće moći koristiti, jer špice stajanjem gube na kvaliteti, pucaju  kapice, tako da ih nije dobro dugo čuvati u skladištu. Isto tako iz donacije 1994. godine ima crnih muških šlapa.

b) Gospodin Marijan Sivoš navodi da je novinama Zagrebački list od 2. lipnja 2017. godine objavljen članak kojim se prostor bivše vojne bolnice u Vlaškoj ulici  namjerava urediti i pretvoriti u društveno – kulturno – umjetnički centar u koji bi preselile Glazbena škola Elly Bašić, XVIII. Gimnazija,  škola Pavao Markovac i baletna škola. Namjerava detaljnije informacije o ovom projektu pribaviti u Gradskom uredu za obrazovanje kao i u Uredu za strategijsko planiranje  i razvoj Grada te utvrditi da li se izraz “baletna škola” odnosi na Školu za klasični balet.

c) Gospodin Marijan Sivoš navodi da je Škola  nabavila 1600 majici sa logotipom Škole za što je plaćeno 58.000,00 kuna. Za Odjel za narodne plesove nabavljeno je 800 majica, a Odjel ima 25 učenika. Smatra da je nepotrebno nabavljena tolika količina majica i nepotrebno potrošeno tridesetak tisuća kuna. Majice se uobičajeno dijele učenicima za odličan uspjeh. Kako Škola ima mali broj učenika, pa i mali broj odličnih učenika, nabavljena količina majica bila bi dovoljna za 30 godina. Stoga je odlučio da se svakom učeniku i nastavniku podijeli po 5 majica i da se koriste kao radna odjeća.

 

Dovršeno u 11.45  sati

 

Zapisničar:                                                                                        Predsjednica Školskog odbora:

VESNA PERAK                                                                                        ANA SAMOVOJSKA